Informatieochtenden

GMR

Innoord (het bestuur van de 17 openbare basisscholen in Amsterdam-Noord, waaronder de IJpleinschool) heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Zoals in de wet is vastgelegd, is de GMR de medezeggenschapsraad van alle scholen, die onder de stichting vallen. Alle medezeggenschapsraden van alle scholen zitten in de GMR. De GMR bestaat zowel uit ouders als uit personeelsleden.

 

Waar de medezeggenschapsraden van de scholen zich richten op het beleid op schoolniveau, houdt de GMR zich bezig met zaken die belangrijk zijn voor alle scholen binnen de stichting. De GMR adviseert en/of stemt in met geplande besluiten van het bestuur. De GMR heeft een adviserende rol en wordt gevraagd instemming te verlenen met de voorgenomen besluiten. De GMR komt zes keer per jaar bij elkaar.

 

Voor vragen over de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kunt u terecht bij de voorzitter via gmr.voorzitter@innoord.nl.